همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها 1

همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها

همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها

 

همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها، سیستم هشدار میزان باد تایر (TPWS :Tire Pressure warning System) و سیستم نظارت کننده بر میزان باد تایرها (TPMS :Tire Pressure Monitoring System) می باشد. سیستمی که در خودروهای تویوتا و لکسوس هیوندا کیا و… نیز مورد استفاده قرار گرفته است. از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮد هر دو ﺳﯿﺴﺘﻢ (TPWS و TPMS) ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴت.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ راﻧﻨﺪه از ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮدرو و راﺣﺘﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳت.

در ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ و ﺣﺘﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺮاغ اﺧﻄﺎر ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ (ﭼﺮاغ TPMS)  ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺧﻮدروﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و لوکس تر ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎي  LEXUS NX، ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺗﮏ ﺗﮏ ﺗﺎﯾﺮ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎد زاﭘﺎس ﺧﻮدرو (ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زاﭘﺎس ﺑﺎرﯾﮏ دارﻧﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و راﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﭼﺮاغ TPMS در ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ:

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد، در ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ TPMS اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎد ﺗﮏ ﺗﮏ ﭼﺮخ ﻫﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎد ﭼﺮخ زاﭘﺎس (اﮔﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ) ﺗﻨﻈﯿﻢ شود. اﮔﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎد ﭼﺮخ ﻫﺎ ﭼﺮاغ TPMS ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را RESET ﮐﺮد.ویا چند کیلومتری پیمایش کنیم تا چراغ خاموش شود.

روش ﻫﺎي RESET ﮐﺮدن

ﺑﺮاي RESET ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ (ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭘﺮﯾﻮس) ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ وارد ﻗﺴﻤﺖ Vehicle Setting  ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ را RESET ﮐﺮد.

در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ (ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل تویوتا راوفور) ﺑﺮاي RESET ﮐﺮدن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﭘﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ را ﻓﺸﺎر داده و ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاغ TPMS ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ رﻫﺎ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﭼﺮخ ﻫﺎ را ﭼﮏ ﮐﺮده و RESET ﻣﯽ ﺷﻮد.

همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها 2

اﺟﺰاي ﺳﯿﺴﺘﻢ :

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از اﺟﺰاي ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎد ﭼﺮخ (Tire Pressure Warning Valve and Transmitter) :

اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ در داﺧﻞ ﺗﺎﯾﺮ ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺷﺎﻣﻞ واﻟﻮ ﺑﺎد ﭼﺮخ، ﺳﻨﺴﻮر ﺷﺘﺎب، ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﺑﺎد، ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎي داﺧﻞ ﭼﺮخ و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﯾﯽ می باشد. ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺎﺗﺮي ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ و ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﻮ ﭼﺮخ ﺑﺮ روي رﯾﻨﮓ ﻧﺼﺐ می شود. اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎد، ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺘﯽ و دﻣﺎي درون ﺗﺎﯾﺮ را ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ارﺳﺎل ﻣی کند. اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺷﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ دارد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺨﺎﺑﺮه می کند.

ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ تایر (Tire Pressure Monitor Initiator):

اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻓﻘﻂ در ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎد تایرها را در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮدرو دارد، ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دراﯾﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ (Tire Pressure Monitor Initiator Driver):

دراﯾﻮر راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ECU TPMS و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺳﺎﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ نماید.

همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها 3

ECU TPMS :

ECU TPMS وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﭼﺮخ ﻫﺎ را ﺑه ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز دﺳﺘﻮر روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ TPMS را ﻣﯽ دﻫﺪ درضمن ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﭼﺮخ دارﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎد را ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دﮐﻤﻪ ﻫﺎي روي ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ فرمان (Steering Pad Switch Assembly):

در ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮐﻤﻪ RESET وﺟﻮد ﻧﺪارد ( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺧﻮدروي ﭘﺮﯾﻮس و NX) ﺑﺮاي RESET ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﻤﻪ ﻫﺎي روي ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎن وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت TPMS روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺷﺪه و  RESET را اﻧﺠﺎم دهیم.

ﻣﻮاردي ﮐﻪ می تواﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ TPMS ﮔﺮدد:

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زیر ﭼﺮاغ TPMS ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد، در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

· ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﮐﻤﺘﺮ از 75 درﺻﺪ ﺑﺎد ﭘﯿﺶ ﻓﺮض خودرو.

· زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه 20 ﮐﯿﻠﻮ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ  و از 80 درﺻﺪ ﻓﺸﺎر ﻧﺮﻣﺎل ﮐﻤﺘﺮ

· ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﮐﻤﺘﺮ از 170 ﮐﯿﻠﻮﭘﺎﺳﮑﺎل باشد.

· در ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎد، اﮔﺮ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮد.

· ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

· اﮔﺮ ﺳﺮ واﻟﻮ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

· وﺟﻮد ﻋﯿﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ TPMS، ﭼﺮاغ اﺧﻄﺎر ﺑﻌﺪ از 1 دﻗﯿﻘﻪ ﭼﺸﻤﮏ زدن روﺷﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺮاي مقداردهی Initialization ﻣﺠﺪد:

  • ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  •  زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮدرو، ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﭼﺮخ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دارد.
  • کامپیوتر TPMS ﯾﺎ ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  • وقتی تایرها تعویض و یا جابجا شده باشند.

ﺗﻮﺟﻪ:

ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم Initialization ﺑﺎد ﺗﻤﺎم ﺗﺎﯾﺮ ﻫﺎ را در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺧﻮدرو ECU TPMS (IG ON) ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﭼﺮخ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت(ﺣﺪود 3 ﺛﺎﻧﯿﻪ) ﭼﺮاغ TPMS روﺷﻦ ﻣﯽماند.

ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ذﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ:

  •  از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﺮخ ﻫﺎ در ﺣﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮاغ اﺧﻄﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺪ ﻫﺎي ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ECU TPMS ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.
  • در ﺧﻮدرو ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ زاﭘﺎس ﺑﻮده و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و ﭼﺴﺐ ﻣﺎﯾﻊ ﭘﻨﭽﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺧﻮدرويNX)، ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ و رﻓﻊ ﭘﻨﭽﺮي، ﺳﻨﺴﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد.

همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها 4

اهمیت استفاده از یک کارشناس خبره در موقع خرید خودرو که مسلط به شناخت آپشن خودروها داشته باشد بسیار ضروری بود در این راستا کارشناسان کارشناسی حافظ خودرو از دوره دیده های نمایندگی خودروها بوده و می توانند کمک بسزایی در خرید خوب شما داشته باشند. جهت کارشناسی خودرو با ما تماس بگیرید

 

مرجع:ایرتویا
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *