خانه / همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها

همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها

 

همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها، سیستم هشدار میزان باد تایر (TPWS :Tire Pressure warning System) و سیستم نظارت کننده بر میزان باد تایرها (TPMS :Tire Pressure Monitoring System) می باشد. سیستمی که در خودروهای تویوتا و لکسوس هیوندا کیا و… نیز مورد استفاده قرار گرفته است. از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮد هر دو ﺳﯿﺴﺘﻢ (TPWS و TPMS) ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴت.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ راﻧﻨﺪه از ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو و راﺣﺘﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳت.

در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ و ﺣﺘﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺮاغ اﺧﻄﺎر ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ (ﭼﺮاغ TPMS)  ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و لوکس تر ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی  LEXUS NX، ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺗﮏ ﺗﮏ ﺗﺎﯾﺮ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎد زاﭘﺎس ﺧﻮدرو (ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زاﭘﺎس ﺑﺎرﯾﮏ دارﻧﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و راﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﭼﺮاغ TPMS در ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ:

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد، در ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ TPMS اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎد ﺗﮏ ﺗﮏ ﭼﺮخ ﻫﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎد ﭼﺮخ زاﭘﺎس (اﮔﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ) ﺗﻨﻈﯿﻢ شود. اﮔﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎد ﭼﺮخ ﻫﺎ ﭼﺮاغ TPMS ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را RESET ﮐﺮد.ویا چند کیلومتری پیمایش کنیم تا چراغ خاموش شود.

روش ﻫﺎی RESET ﮐﺮدن

ﺑﺮای RESET ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺮﯾﻮس) ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ وارد ﻗﺴﻤﺖ Vehicle Setting  ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ را RESET ﮐﺮد.

در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل تویوتا راوفور) ﺑﺮای RESET ﮐﺮدن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﭘﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ را ﻓﺸﺎر داده و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاغ TPMS ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ رﻫﺎ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﭼﺮخ ﻫﺎ را ﭼﮏ ﮐﺮده و RESET ﻣﯽ ﺷﻮد.

همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها 1

اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻢ :

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از اﺟﺰای ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎد ﭼﺮخ (Tire Pressure Warning Valve and Transmitter) :

اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ در داﺧﻞ ﺗﺎﯾﺮ ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺷﺎﻣﻞ واﻟﻮ ﺑﺎد ﭼﺮخ، ﺳﻨﺴﻮر ﺷﺘﺎب، ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﺑﺎد، ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎی داﺧﻞ ﭼﺮخ و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﯾﯽ می باشد. ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ و ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﻮ ﭼﺮخ ﺑﺮ روی رﯾﻨﮓ ﻧﺼﺐ می شود. اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎد، ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺘﯽ و دﻣﺎی درون ﺗﺎﯾﺮ را ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ارﺳﺎل ﻣی کند. اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺷﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ دارد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺨﺎﺑﺮه می کند.

ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ تایر (Tire Pressure Monitor Initiator):

اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻓﻘﻂ در ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎد تایرها را در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮدرو دارد، ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دراﯾﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ (Tire Pressure Monitor Initiator Driver):

دراﯾﻮر راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ECU TPMS و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺳﺎﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ نماید.

همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها 2

ECU TPMS :

ECU TPMS وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﭼﺮخ ﻫﺎ را ﺑه ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز دﺳﺘﻮر روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ TPMS را ﻣﯽ دﻫﺪ درضمن ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﭼﺮخ دارﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎد را ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دﮐﻤﻪ ﻫﺎی روی ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ فرمان (Steering Pad Switch Assembly):

در ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮐﻤﻪ RESET وﺟﻮد ﻧﺪارد ( ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮدروی ﭘﺮﯾﻮس و NX) ﺑﺮای RESET ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی روی ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎن وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت TPMS روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺷﺪه و  RESET را اﻧﺠﺎم دهیم.

ﻣﻮاردی ﮐﻪ می تواﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ TPMS ﮔﺮدد:

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زیر ﭼﺮاغ TPMS ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد، در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

· ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﮐﻤﺘﺮ از ۷۵ درﺻﺪ ﺑﺎد ﭘﯿﺶ ﻓﺮض خودرو.

· زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ۲۰ ﮐﯿﻠﻮ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ  و از ۸۰ درﺻﺪ ﻓﺸﺎر ﻧﺮﻣﺎل ﮐﻤﺘﺮ

· ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﮐﻤﺘﺮ از ۱۷۰ ﮐﯿﻠﻮﭘﺎﺳﮑﺎل باشد.

· در ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎد، اﮔﺮ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮد.

· ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

· اﮔﺮ ﺳﺮ واﻟﻮ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

· وﺟﻮد ﻋﯿﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ TPMS، ﭼﺮاغ اﺧﻄﺎر ﺑﻌﺪ از ۱ دﻗﯿﻘﻪ ﭼﺸﻤﮏ زدن روﺷﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺮای مقداردهی Initialization ﻣﺠﺪد:

  • ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  •  زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮدرو، ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﭼﺮخ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دارد.
  • کامپیوتر TPMS ﯾﺎ ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  • وقتی تایرها تعویض و یا جابجا شده باشند.

ﺗﻮﺟﻪ:

ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم Initialization ﺑﺎد ﺗﻤﺎم ﺗﺎﯾﺮ ﻫﺎ را در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺧﻮدرو ECU TPMS (IG ON) ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﭼﺮخ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت(ﺣﺪود ۳ ﺛﺎﻧﯿﻪ) ﭼﺮاغ TPMS روﺷﻦ ﻣﯽماند.

ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ذﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ:

  •  از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﺮخ ﻫﺎ در ﺣﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮاغ اﺧﻄﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺪ ﻫﺎی ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ECU TPMS ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.
  • در ﺧﻮدرو ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ زاﭘﺎس ﺑﻮده و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و ﭼﺴﺐ ﻣﺎﯾﻊ ﭘﻨﭽﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮدرویNX)، ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ و رﻓﻊ ﭘﻨﭽﺮی، ﺳﻨﺴﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد.

همه چیز درباره TPMS سیستم هشدار میزان باد چرخ ها 3

اهمیت استفاده از یک کارشناس خبره در موقع خرید خودرو که مسلط به شناخت آپشن خودروها داشته باشد بسیار ضروری بود در این راستا کارشناسان کارشناسی حافظ خودرو از دوره دیده های نمایندگی خودروها بوده و می توانند کمک بسزایی در خرید خوب شما داشته باشند. جهت کارشناسی خودرو با ما تماس بگیرید

 

مرجع:ایرتویا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناس رسمی دادگستری خودرویی سبک و سنگین
شماره های تماس
اشتراک گذاری
آخرین مطالب

آیا به کارشناس از طرف فروشنده میشه اعتماد کرد؟

کارشناس خودروهای اسنپی!!!

کارشناسی خودروی سنگین آبان ۱۴۰۲

استعلام سوابق کشنده ه داف

استعلام پرونده کشنده دافDAF