جیب خالی، بنزین «سوپر» نمی خواهد!

تقاضا برای بنزین سوپر در جایگاه‌های مختلف در ایران به یک اندازه نیست و به توزیع جغرافیایی وابسته است. به عنوان‌مثال، برخی جایگاه‌های سوخت در شمال شهر تهران، روزانه بیش‌از 30 هزار لیتر بنزین سوپر مصرف می کنند، ولی این میزان در برخی شهرستان‌ها صفر بوده است

این پست رو هم حتما بخوانید*
افزایش قیمت داخلی ‌ها در روزهای بی‌ رونق پایان سال