بخش خصوصی باید پیشگام جذب سرمایه باشد

سرمایه گذاری خارجی باید موجب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و صادرات محور شدن محصولات شود، درصورت رفع تحریم‌ها، قراردادهای مشارکت با خودروسازان خارجی باید براساس استانداردهای بین المللی تنظیم شوند. 

این پست رو هم حتما بخوانید*
زلزله ژاپن تولید تویوتا را متوقف کرد، تنها زمین لرزه خودروساز ژاپنی را متوقف می کند!