خودروهای امدادی شما را پیدا می ‌کنند
مکان ‌یابی تماس ‌گیرندگان با اورژانس چند نکته مثبت دارد که یکی از آن‌ها کاهش زمان مکالمه کارشناسان ۱۱۵ با مددجو است، نکته دیگر آن‌که می‌توانیم پایگاه نزدیک‌تر را شناسایی کنیم.