• بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن

  • بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو

  • ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی شده

  • قیمت گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی شده

  • امکان کارشناسی غیر حضوری بدون جابجایی و اتلاف وقت